Historia Polskiej Misji Katolickiej w Mönchengladbach

Pierwsze wzmianki tworzenia sie duszpasterstwa polskiego na terenach objętych zasięgiem Polskiej Misji Katolickiej w Mönchengladbach i regionów mu przyległych, tj. Krefeld i Kempen – Viersen, pojawiają sie po drugiej wojnie światowej. Wówczas na terenie angielskiej bazy wojskowej w Mönchengladbach odprawiane były msze św. w języku polskim. Wierni gromadzili sie również nieregularnie na Eucharystii, której przewodniczył ks. Czeslaw Kiek SChr, a po jego śmierci ks. Wieslaw Zglinnicki SChr.

Systematycznie msze św. odprawiano w 1987 r., kiedy to ks. Proboszcz Romuald Greh SChr z nowo utworzonej Polskiej Misji Katolickiej w Akwizgranie (Aachen) sprawował Eucharystię i udzielał sakramentów w kościele św. Tomasza Morusa w Krefeld.

Sytuacja polityczna Polski w latach 80. prowadziła do masowej emigracji ludności polskiej na Zachód. Zwiększajaca się liczba wiernych biorących udział w nabożeństwach w języku polskim spowodowała rozszerzenie sie Polskich Misji Katolickich na terenie Niemiec. Powstały wstępne plany utworzenia nowych placówek, w tym również w Mönchengladbach. 8 XII 1991 r. Bp Klaus Hemmerle erygował Misje, a jej proboszczem mianował ks. Janusza Kuska SChr. Parafia powstała przy kościele św. Bonifacego i otrzymała za patrona św. Stanisława, biskupa i męczennika. Msze św. były tam odprawiane w każdą niedzielę i czwartek. Od tego momentu obserwujemy dynamiczny rozwój placówki. Powstał chór parafialny „Musica Sacra”, dziecięcy i mlodzieżowy zespól muzyczny, schola męska, „matki rózancowe”, krąg biblijny, rada duszpasterska, grupa matek z małymi dziećmi oraz ministranci i lektorzy. Chór koncertuje nie tylko w Niemczech, ale w calej Europie, zaś zespół młodzieżowy uczestniczy w festiwalach, zdobywając nawet w 1992 r. pierwsze miejsce na Festiwalu Piosenki Religijnej w Tczewie. Piątą rocznicę powstania Polskiej Misji i chóru parafialnego uswietnił występ Orkiestry Symfonicznej Państwowego Liceum Muzycznego z Wrocławia.

Od 1993 r. w pierwszą niedzielę miesiąca są odprawiane msze św.w Hückelhoven w kaplicy „Domu Spotkań”, a od 2004 msze św. zostają przeniesione juz do kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela.

W Krefeldzie w 1996 r. msze św. zostały przeniesione na niedziele i środę do kościoła św. Szczepana. Pod koniec maja 2007 kosciół ten zostal poddany remontowi i dlatego msze św. przeniesiono do kościoła św. Elżbiety, gdzie odbywają sie one do dnia dzisiejszego. Tam również w salkach parafialnych prowadzone są zajęcia katechetyczne.

Od 1998 r. wierni mają możliwość uczestnictwa we mszy św w drugim kościele w Mönchengladbach pod wezwaniem św. Krzyża (z wyjątkiem I niedzieli miesiąca, z racji mszy św. w Hückelhoven).

Widząc zaangażowanie wiernych, ks. Janusz Kusek SChr rozpoczął starania o przyznanie lokum dla Misji. Odniosło to pozytywny skutek i 15 XI 1998 r. poświęcone zostały pomieszczenia i sztandar Misji. Pomieszczenia te umożliwiają prowadzenie zajeć katechetycznych, działanie i rozwój istniejących grup oraz prace biura parafialnego.

W 2003 r., po wyborze nowego prowincjała, nastąpiły znaczące zmiany w Polskich Misjach Katolickich. Dotyczyło to również proboszcza ks. Janusza Kuska SChr, który został przeniesiony do Polskiej Misji Katolickiej w Düsseldorfie. Proboszczem parafii w Mönchengladbach został ks. Jan Rusin SChr. Pod Jego przewodnictwem wszystkie grupy kontynuują działalność. Powstają również dwie nowe: grupa seniorów i grupa katechetyczna dla dorosłych.

W październiku 2003 r., dziąki zmianie godziny mszy św. w Hückelhoven, zostaje wprowadzona takze msza św. w pierwszą niedzielę miesiąca w kościele św. Krzyża.

Ta zmiana powoduje, że w pierwszą niedzielę miesiąca jest jedna msza św. w języku polskim wiecej, niż do tej pory. Równoczesnie stale (w każdą niedzielę) odprawianie mszy św. w kościele św. Krzyża skutkuje wzrastajacą liczbą wiernych i przyjmowanych sakramentów świetych.

W maju 2008 r. wszystkie msze św. odprawiane w języku polskim w kościele św. Bonifacego zostają przeniesione do kościoła św. Krzyża i w ten sposób uzyskuje się możliwość odprawiania w tygodniu nie tylko mszy świętej w czwartek, ale także w pierwszy piątek miesiąca i w każdą sobotę wieczorem, jako mszę św. niedzielną.

Od tej pory też pogłębia się wspólpraca z tutejszą parafią niemiecką, zwiekszającą nasz udział w wydarzeniach życia tejże parafii, chociażby wspólne organizowanie i przeżywanie święta Bożego Ciała, świąt Patronalnych, czy Jarmarków Swiątecznych, jak równiez uczestniczenie naszych przedstawicieli w zebraniach dotyczacych spraw tej parafii.

W listopadzie 2009 r. zostały poraz pierwszy przeprowadzone wybory (zgodnie z przepisami kościoła miejscowego) do Rady Parafialnej, która aktywnie uczestniczy w kształtowaniu życia naszej wspólnoty.

Od samego początku istnienia Misji organizowane są pielgrzymki, wycieczki i święta parafialne, które cieszą się wielkim zainteresowaniem wiernych.

Polska Misja Katolicka w Mönchengladbach to stosunkowo młoda, lecz prężnie działająca wspólnota, zrzeszająca wokół siebie Polaków chcących z dala od ojczyzny czynnie działać i uczestniczyć w życiu Koscioła.Geschichte der Polnischen Katholischen Mission in Mönchengladbach

Die ersten Informationen über die polnischsprachige Seelsorge auf den Gebieten, die von der Polnischen Katholischen Mission in Mönchengladbach und seinen dazugehörigen Regionen, wie Krefeld und Kempen - Viersen, stammen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Auf dem Gelände der englischen Militärbase in Mönchengladbach wurden Hl. Messen in polnischer Sprache abgehalten. Die Gläubigen trafen sich unregelmäßig zur Eucharistiefeier, die von Pfarrer Czesław Kiek SChr und nach seinem Tod von Pfarrer Wiesław Zglinnicki SChr, abgehalten wurde.

Systematisch abgehaltene Messen wurden ab 1987 gefeiert, als Pfarrer Romuald Greh SChr in der neu entstandenen Polnischen Katholischen Mission in Aachen die Eucharistie feierte und die Sakramente in St. Thomas Morus in Krefeld erteilte.

Die politische Situation in Polen in den 80ern, führte zu einer massenhaften Emigration des polnischen Volkes in den Westen. Die steigende Anzahl der Gläubigen, die an den Andachten in polnischer Sprache teilnahmen, verursachte die Vergrößerung der Polnischen Katholischen Missionen in ganz Deutschland. Es entstanden Pläne, um die Mission auch an weiteren Standpunkten zu schaffen, ebenfalls in Mönchengladbach. Am 08.12.1991 schafft Bischof Klaus Hemmerle die Mission und ernennt Janusz Kusek SChr zu ihrem Pfarrer. Die Gemeinde entsteht bei St. Bonifatius und bekommt als Patron den Hl. Stanislaw, Bischof und Märtyrer. Die Gottesdienste wurden jeden Sonntag und Donnerstag abgehalten. Von diesem Moment an beobachten wir die dynamische Entwicklung des Standortes. Es entsteht der Gemeindechor "Musica Sacra", eine Kinder- und Jugendband, eine Schola für Männer, "die Rosenkranzmütter", ein Bibelkreis, ein Pfarrgemeinderat, eine Gruppe für Mütter mit Kleinkindern sowie eine Ministranten- und Lektorengruppe. Der Chor gibt Konzerte in Deutschland und in der ganzen Europa. Die Jugendband hingegen nimmt an Festivals teil und errang 1992 sogar den ersten Preis auf dem Festival der Religiösen Lieder in Tczew. Das fünfte Jahr der Entstehung der Mission und des Gemeindechors wird durch den Auftritt des Symphonieorchesters des Staatlichen Musikgymnasiums aus Breslau gewürdigt.

Seit 1993 werden jeden ersten Sonntag im Monat Messen in Hückelhoven gefeiert, erstmals in der Kapelle "Haus der Begegnungen" und ab 2004 in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer.

In Krefeld wurden die Messen ab 1996 auf sonntags und mittwochs in die Kirche St. Stephanus verlegt. Ab Ende Mai 2007 wurde diese Kirche renoviert und aus diesem Grund wurde die Heilige Messe in die Kirche St. Elisabeth verlegt, wo sie bis heute stattfindet. Dort werden auch in den Räumen der Pfarrei Katechesen geführt.

Seit 1998 haben die Gläubigen die Möglichkeit, die Messe ebenso in einer zweiten Kirche - im Hl. Kreuz in Mönchengladbach zu feiern (mit Ausnahme der ersten Sonntags im Monat, weil sie in Hückelhoven gefeiert wird.

Pfr. Janusz Kusek SChr, der das Engagement der Gläubigen sieht, bemüht sich um die Zusprechung einer Unterkunft für die Mission. Die Bemühungen haben einen

positiven Ausgang und am 15.11.1998 wurden die Räumlichkeiten und die Fahne der Mission eingeweiht. Die Erhaltung dieser Räumlichkeiten ermöglicht, die Katechese zu führen, die Wirkung und Entwicklung der bestehenden Gruppen zu fördern sowie die Arbeit des Pfarrgemeindebüros.

Im Jahr 2003, nach der Wahl eines neuen Provinzials, erfolgten bedeutende Veränderungen in den Polnischen Katholischen Missionen in Deutschland. Sie betreffen ebenso den Pfarrer Janusz Kusek SChr, der nach Düsseldorf in die Polnische Katholische Mission verlegt wurde. Seitdem wurde Jan Rusin SChr Gemeindepfarrer in Mönchengladbach. Unter seiner Führung verfolgen alle Gruppen ihre Tätigkeit weiter. Es entstehen ebenfalls zwei neue: die Senioren- und die Katechesegruppe für Erwachsene.

Dank dem Zeitwechsel der Messe in Hückelhoven, wird im Oktober 2003 die Messe am ersten Sonntag im Monat zusätzlich in der Kirche Hl. Kreuz abgehalten. Dieser Wechsel verursacht, dass eine polnischsprachige Messe mehr am ersten Sonntag im Monat gefeiert wird, als bisher. Gleichzeitig werden die festen Messen (jeden Sonntag) in der Kirche Hl. Kreuz mehr besucht.

Im Mai 2008 werden alle Messen, die bis jetzt in der Kirche St. Bonifatius abgehalten wurden in die Kirche Hl. Kreuz verlegt, was ermöglicht hat, dass unter der Woche die Messe nicht nur donnerstags stattfinden kann, aber auch jeden ersten Freitag im Monat und jeden Samstag eine Vorabendmesse. Von da an ist auch die Zusammenarbeit mit der deutschen Gemeinde zusammengewachsen, sodass die polnische Gemeinde an den Gemeindefesten der deutschen teilnimmt, zum Beispiel an Fronleichnam, Pfarrfest oder auch an „Christkindlmarkt“. Hinzu kommt noch, dass unsere Vertreter auf Versammlungen betreffend der Gemeinde teilnehmen.

Im November 2009 wurden erstmals Wahlen durchgeführt (gemäß der Regeln der deutschen Kirche), in denen der Betriebsrat gewählt wird, welcher aktiv die Bildung unserer Gemeinde fördert.

Seit dem Anfang des Bestehens der Mission werden Pilgerfahrten, Ausflüge und Gemeindefeste organisiert, die sich großer Beliebtheit bei den Gläubigen erfreuen.

Die Polnische Katholische Mission in Mönchengladbach ist eine relativ junge, aber dynamisch wirkende Gemeinschaft, die Polen um sich versammelt, die fern von ihrem Vaterland aktiv wirken und am Leben der Kirche teilnehmen wollen.