Nazwa Stanowisko Telefon
Polska Misja Katolicka Mönchengladbach - Krefeld Ks. Henryk Ulatowski SChr
Mathias Osinski Administrator -